joomla templates top joomla templates template joomla

Algemene voorwaarden

STUCK IN TIME - ALGEMENE VOORWAARDEN
 
1 - Werkzaamheden:
 
1.1 - STUCK IN TIME garandeert dat de door of namens haar te verlenen diensten waaronder reparaties zijn begrepen op vakbekwame  wijze zullen worden uitgevoerd.
1.2 - STUCK IN TIME garandeert dat de door haar geleverde produkten in de staat zijn en van de periode zijn zoals door haar aangegeven.
 
2 - Prijzen:
 
2.1 - Tenzij uitdrukkelijk uit dit formulier blijkt dat een vaste prijs is overeengekomen, zijn alle door STUCK IN TIME opgegeven prijzen een zo goed mogelijke schatting op basis van de te verwachten diensten en de te gebruiken materialen. Afgerekend zal worden op basis van de werkelijk verrichtte diensten en gebruikte materialen.
2.2 - Indien de reparatie ondanks de inspanning door STUCK IN TIME niet slaagt zal opdrachtgever de tot dan toe met professionele inspanning verrichtte diensten en gebruikte materialen moeten betalen.
 
3 - Betaling:
 
3.1 - In geval van (af)levering van produkten zal Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, op het moment van (af)levering van bedoelde produkten aan STUCK IN TIME contant betalen, tenzij anders overeengekomen.
3.2 - Indien de prijs bij na nacalculatie bepaald, mogen alle door STUCK IN TIME gemaakte uren bij het uitvoeren van de diensten,  inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen. Vanwege de aard van de diensten zal ook vergoeding van de uren en materialen verschuldigd zijn indien de professionele inspanning van STUCK IN TIME niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Betaling zal bij (af)levering van de dienst(en) contant geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 
4 - Afleveringstermijn:
 
4.1 - De door STUCK IN TIME opgegeven afleveringstermijn voor produkten en\of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor STUCK IN TIME geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan STUCK IN TIME verstrekte gegevens. De afleverings- en\of uitvoeringstermijn zal door STUCK IN TIME zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 
5 - Overmacht:
 
5.1 - Indien STUCK IN TIME door niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
5.2 - Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.3 - Onder overmacht van STUCK IN TIME wordt verstaan elke van de wil van STUCK IN TIME onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van STUCK IN TIME kan worden verlangd.
 
6 - Intellectuele eigendom:
 
6.1 - STUCK IN TIME verklaart dat, voorzover zij weet, door de door haar vervaardigde produkten geen inbreuk wordt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. STUCK IN TIME kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
7 - Inspectie en Reclame
 
7.1 - Opdrachtgever is verplicht de produkten en verrichtte diensten onmiddelijk na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan produkten of verrichtte diensten moeten uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de produkten schriftelijk aan STUCK IN TIME worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddelijk na constatering uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de produkten of ontvangst van de te verrichtte diensten aan STUCK IN TIME worden gemeld.
7.2 - Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terrecht reclameert inzake van gebreken van een produkt of dienst is de daaruit voor STUCK IN TIME voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de 8.1 omschreven verplichtingen.
 
8 - Garantie:
 
8.1 - Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van STUCK IN TIME genoegzaam is aangetoond dat de produkten niet behoorlijk functioneren of de diensten niet deugdelijk zijn verricht, zal STUCK IN TIME de keus hebben (1) Bij diensten deze deugdelijk te verrichten (2) Bij produkten hetzij de niet deugdelijk gebleken produkten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken produkten, hetzij de betreffende produkten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal STUCK IN TIME terzake van zijn garantie verplichtingen volledig zijn gekweten en zal STUCK IN TIME tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
8.2 - STUCK IN TIME kan geen verdergaande garantie geven op door haar verrichtte diensten of geleverde produkten.
 
9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring:
 
9.1 - STUCK IN TIME is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen vervolgschade. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal van door Opdrachtgever aan STUCK IN TIME ter reparatie of anderszins verstrekte produkten. STUCK IN TIME zal deze produkten niet verzekeren.
9.2 - De aansprakelijkheid van STUCK IN TIME jegens opdrachtgever is uit welken hoofden dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.).
9.3 - De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van STUCK IN TIME.
 
© Copyright 2018 - STUCK IN TIME